Ga naar content
Kwispelcoach
Cloud
Cloud

Privacy verklaring

Kwispelcoach is onderdeel van Smølke honden- en kattenvoeding. Smølke hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Deze privacyverklaring legt uit hoe wij met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaan, zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”).

1. Verwerkingsverantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is de besloten vennootschap Premium Petfood Brands B.V., gevestigd aan Putterweg 5 te (3851 GA) Ermelo en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 08145768, (verder te noemen “Kwispel Coach”).

2. Toepassing

Deze privacyverklaring is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Kwispelcoach persoonsgegevens verwerkt:

 • (potentiële) klanten;
 • bezoekers van www.kwispelcoach.com en app.kwispelcoach.com;
 • ontvangers van (digitale) nieuwbrieven van Kwispelcoach;
 • alle overige personen die met Kwispelcoach contact opnemen of van wie Kwispelcoach persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van haar medewerkers.

3. Verwerking van persoonsgegevens

Kwispelcoach verwerkt persoonsgegevens die:

 • een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking), telefonisch of digitaal (via e-mail of het contactformulier op de web app van Kwispelcoach) heeft verstrekt, zoals contactgegevens en – afhankelijk van de aard van de gelegenheid – andere persoonsgegevens;
 • tijdens een bezoek van een betrokkene aan de web app van Kwispelcoach zijn gegenereerd, zoals het IP-adres, het surfgedrag op de website (zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd) of de betrokkene een commerciële e-mail opent en op welke onderdelen daarvan de betrokkene klikt;
 • Kwispelcoach heeft ontvangen van derden en/of heeft ontleend aan andere bronnen, waaronder zakelijke social media platformen als LinkedIn, openbare zakelijke websites, het handelsregister van de Kamer van Koophandel, zoals ingevulde en benodigde contactgegevens en andere persoonsgegevens.

De web app van Kwispelcoach bevat hyperlinks naar websites van andere partijen en social media knoppen zoals Facebook, Youtube en Instagram. Als op deze knoppen worden geklikt, worden persoonsgegevens verwerkt door het desbetreffende social media platform. Kwispelcoach is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites of de diensten van die social media platformen. Evenmin is Kwispelcoach verantwoordelijk voor het privacy beleid en het gebruik van cookies op die websites en social media platformen. Voor antwoord op de vraag hoe deze websites, web app en social media platformen met persoonsgegevens omgaan, wordt verwezen naar het privacy statement van deze websites en social media platformen.

4. Doeleinden verwerking

Kwispelcoach verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • het adviseren over het aangaan van c.q. uitvoeren van een overeenkomst met (potentiële) klanten;
 • het onderhouden van contact, door toezenden van een nieuwsbrief, en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;
 • het verbeteren van product- en dienstinformatie en het uitvoeren van gerichte marketingacties, teneinde klanten/doelgroepen van relevante informatie te kunnen voorzien;
 • het evalueren van haar dienstverlening aan de hand van door klanten ingevulde evaluatieformulieren;
 • het verbeteren van de web app www.kwispelcoach.com;
 • het bijhouden van gebruikersstatistieken van de web app www.kwispelcoach.com en app.kwispelcoach.com;

5. Rechtsgrond

Kwispelcoach verwerkt persoonsgegevens op basis van de volgende rechtsgronden:

 • toestemming van de betrokkene, welke altijd weer kan worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
 • uitvoering van of met het oog op het sluiten van een overeenkomst;
 • een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor direct marketing en/of het toezenden van nieuwsbrieven.

Het verstrekken van persoonsgegevens is een noodzakelijke voorwaarde voor het aangaan van een overeenkomst met Kwispelcoach. Wanneer geen persoonsgegevens worden verstrekt, is het mogelijk dat geen overeenkomst kan worden aangegaan en/of niet meer kan worden gecontinueerd.

6. Verwerkers

Kwispelcoach kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerker) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Kwispelcoach persoonsgegevens verwerken. Kwispelcoach sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de AVG daaraan stelt.

Kwispelcoach maakt gebruik van een automatiseerder die haar IT-omgeving beheert en beveiligt en slaat klantgegevens op een in CRM-systeem.

Voor het verzorgen van mailings schakelt Kwispelcoach Copernica en OrangeTalent in als verwerker.

7. Persoonsgegevens delen met derden

Kwispelcoach deelt persoonsgegevens alleen met derden, als dat voor de uitvoering van een overeenkomst of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is.

Voor de uitvoering van een overeenkomst of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting kan het bijvoorbeeld nodig zijn persoonsgegevens te delen met bijvoorbeeld een transporteur en/of logistiek dienstverlener.

Kwispelcoach deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden.

8. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Kwispelcoach gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze web app wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.

Functionele cookies

Kwispelcoach gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de web app naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de web app goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Niet-functionele cookies

Analytische cookies

De web app van Kwispelcoach maakt gebruik van analytische cookies en analyseprogramma’s.

Zo wordt gebruikt gemaakt van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw geanonimiseerde IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. De data welke geanalyseerd wordt binnen Google Analytics blijft 14 maanden behouden na registreren van die gegevens.

Daarnaast maakt de website van Kwispelcoach gebruik van soortgelijke webanalyse-services die worden aangeboden door SE Ranking. Deze gegevens zijn geanonimiseerd. 

Tot slot maakt de website van Kwispelcoach gebruik van de door Google aangeboden dienst reCAPTCHA. Met behulp van reCAPTCHA kan worden gecontroleerd of gegevens op onze websites (bijvoorbeeld in een contactformulier) worden ingevoerd door een mens of door een geautomatiseerd programma. reCAPTCHA analyseert daartoe het gedrag van de bezoeker van een website op basis van verschillende kenmerken. Deze analyse start automatisch zodra de bezoeker de betreffende website opent. Voor analyse evalueert reCAPTCHA verschillende informatie (bv. IP-adres, de tijd die de bezoeker besteedt op de web app of de muisbewegingen van de gebruiker). De gegevens die tijdens de analyse worden verzameld, worden doorgestuurd naar Google.

Tracking cookies

Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. 

Tot slot maakt Kwispelcoach gebruik van het programma Google Ads. Wanneer u op een advertentie van Google klikt, wordt er een cookie ingesteld om de conversie bij te houden. Als de gebruiker bepaalde pagina’s van de web app van Kwispelcoach bezoekt en de cookie is nog niet verlopen, dan kunnen Google en wij herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina is doorgeleid.

Voor meer informatie over de verwerking door Google klikt u op de volgende link: https://policies.google.com/privacy

Toestemming weigeren

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze web app kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

9. Doorgifte buiten de EER

Kwispelcoach geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Kwispelcoach er voor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

10. Bewaren van gegevens

Kwispelcoach bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de onder 4 genoemde doeleinden.

11. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Kwispelcoach neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@kwispelcoach.com

12. Wijzigingen privacyverklaring

Kwispelcoach behoudt zich het recht voor te allen tijde wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. De wijzigingen worden op de website van Smølke gepubliceerd. Het is verstandig deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

13. Competities en deelname

Wanneer een gebruiker meedoet aan een competitie in de app, dan stemt de gebruiker ermee in dat gedeelde foto's behorend bij de competitie zichtbaar kunnen worden gemaakt voor andere gebruikers in de app. Op deze manier kan de winnaar bekend worden gemaakt. Daarnaast stemt de gebruiker ermee in dat gedeelde informatie bij deelname aan een quiz, vraag of poll geanonimiseerd kan worden gedeeld in de app.

14. Rechten, vragen en klachten

Een betrokkene heeft, voor zover de wet deze rechten toekent, het recht Kwispelcoach te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken.

Een betrokkene kan hierover contact opnemen met Kwispelcoach door een e-mailbericht te sturen naar info@kwispelcoach.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door een betrokkene zelf is gedaan, vragen wij om een kopie van uw identiteitsbewijs bij dit verzoek mee te sturen. Hierbij vragen wij ook om op deze kopie de pasfoto, MRZ (machine readable zone; de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) onherkenbaar te maken.

Ook bij vragen of opmerkingen en/of klachten over de wijze waarop Kwispelcoach persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Kwispelcoach door een e-mailbericht te sturen naar info@kwispelcoach.com. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Versie 1.1 04-06-2021

Woman